Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons bestuur!

Heb jij misschien interesse in een van onderstaande functies?
Verdeling van taken is zeker nog mogelijk in overleg met andere bestuursleden.

Voorzitter

Functieomschrijving

Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in-en extern. Vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur.

 • Heeft visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid.
 • Zit jaarlijks de algemene en bijzondere ledenvergaderingen voor.
 • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda.
 • Delegeert werkzaamheden naar de bestuursleden en begeleidt ze daarbij.
 • Is het formele aanspreekpunt van de dirigent
 • Functioneert als vraagbaak voor leden van de vereniging en heeft een luisterend oor.
 • Neemt samen met de andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid.
 • Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op uitvoering van het verenigingsbeleid.
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar de BBM en andere externe partijen.
 • Onderhoudt contacten met andere muziekverenigingen en mogelijke samenwerkingspartners.

Kerncompetenties

 • Leidinggeven (Teamplayer)
 • Delegeren
 • Stimuleren
 • Coördineren
 • Analytisch
 • Communicatief
 • Resultaatgericht

Ervaringsinformatie

Addy Slaats:

Ik ben in lid sinds 2008 en door Brigitte in 2010 gevraagd in het bestuur te komen. In 2011 is de vorige voorzitter Egon Houben gestopt zonder directe opvolging. Vicevoorzitter Joris van der Spank heeft tijdelijk de honneurs waargenomen en moest vanwege zijn ziekte helaas stoppen. In  2012 heb ik in het bestuur aangegeven die rol wel te willen vervullen. In de ALV van 2013 ben ik formeel gekozen als voorzitter. Ik had flink wat ervaring in diverse leidinggevende functies bij PNEM/Essent en vond het leuk om iets te kunnen betekenen voor de club. Moeilijk Job? nou nee, maar je moet wel hart voor de club hebben en alert op alle zaken die de vereniging zou kunnen raken. Ik ben er per week zo’n 4-8 uur mee bezig. Spar veel met de secretaris. We hebben zo’n 8-10 bestuursvergaderingen per jaar. Ik ben al 2 keer herkozen voor een periode van 3 jaar en (uiterlijk) in 2022 wil ik het stokje overdragen. Het is tijd voor verjonging en nieuwe inspiratie. Met de komst van de nieuwe bestuursleden Ruud, Greetje en Angelo is de nieuwe trend ingezet. Met het project Boost geven we Gregorius een duurzame impuls voor de komende jaren waarin met name de betrokkenheid van de leden voorop staat. Het is een feestje om lid te zijn van deze club.

Waarom zou jij de nieuwe voorzitter van deze club kunnen/moeten zijn? Je draagt de club een warm hart toe en vindt dat we als vereniging een maatschappelijke rol vervullen die een verschil kan maken voor( jeugd)leden. Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen voor wat ze zijn en doen. Je hebt directe invloed op de ontwikkelingen en levert daarin een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van Gregorius. Hoe leuk is dat!

Wat is jouw reden om het niet te doen? In deze of een van de andere bestuursfuncties?

Bel me gerust als je vragen hebt: 06-29469742

Secretaris

Functieomschrijving

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

 • Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (BBM, gemeente, andere verenigingen en instanties).
 • Is verantwoordelijk voor de in- en uitgaande correspondentie en het vastleggen van afspraken namens de vereniging.
 • Neemt samen met de andere bestuursleden beslissingen en toets deze aan het verenigingsbeleid.
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen en ALV, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst. Stelt het verenigingsjaarverslag op.
 • Houdt het verenigingsarchief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.
 • Ontvangt correspondentie en zorgt dat deze bij de betreffende functionarissen terecht komt.
 • Zorgt voor de ledenadministratie.
 • Functioneert als vraagbaak binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor.
 • Is verantwoordelijk voor een attentie in het kader van ‘het lief en leed’ binnen de vereniging.

Kerncompetenties

 • Accuraat
 • Teamplayer
 • Organiseren
 • Communicatief
 • Sociaal vaardig
 • Goed bereikbaar en digitaal ‘handig’

Ervaringsinformatie

Ine Copal:

Samen met de voorzitter en de penningmeester vormt de secretaris het beeld naar buiten van onze vereniging. Het is ook een functie waar je veel van je organiserende sociale zelf in kwijt kunt. Je bent een volwaardige gesprekspartner in en voor het bestuur.

Dit is een rol die past bij iemand die organiseren leuk vindt, die nieuwsgierig is, graag met mensen in contact is en gestructureerd kan werken. Alert kunnen reageren op omstandigheden in de vereniging, of die de vereniging betreffen is belangrijk.

Jouw (in)zicht geeft vaak die andere gedachte die er voor zorgt dat we kritisch blijven.

Het leuke aan de functie is Te werken met mensen van alle leeftijden en achtergronden die samen een hobby delen: samen musiceren en sociale contacten delen. 

De tijd die in deze functie gestoken wordt is afhankelijk van eigen omstandigheden. Denk aan 5-6 uur.

Penningmeester

Functieomschrijving

Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de secretaris en de voorzitter het dagelijks bestuur.

 • Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging.
 • Int de contributie
 • Uitwerken van de nota’s lesgeld leerlingen en het innen van deze lesgelden.
 • Financiën m.b.t. de jaarmarkt (maakt deel uit van de commissie jaarmarkt)
 • Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies.
 • Treedt op als penningmeester van de twee stichtingen t.b.v. Gregorius
 • Betaalt de rekeningen.
 • Beheert de bankrekeningen
 • Stelt een jaarlijkse begroting op
 • Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording.
 • Pleegt overleg met de kascontrolecommissie.

 

Kerncompetenties

 • Accuraat
 • Financieel inzicht
 • Kennis van en ervaring met financieel beheer
 • Enige ervaring met automatisering is handig.

Ervaringsinformatie

Frans Vugs:

Ruim zes jaar geleden werd ik penningmeester van St. Gregorius, nadat ik eerder al in 3 andere verenigingen dezelfde functie had bekleed. Hier blijkt mijn voorkeur binnen het bestuur wel uit.

Het heeft mij altijd voldoening gegeven om de financiën van de vereniging in goede banen te leiden en er samen met anderen  voor te zorgen dat er geen (grote) financiële problemen ontstaan. Ik heb er een ontzettende hekel aan als rekeningen niet op tijd betaald kunnen worden en mensen lang op hun centen moeten wachten. Bovendien vind ik het ook belangrijk dat contributies, gemeenschapsgelden en gelden verkregen uit acties, waar veel mensen hard aan/voor gewerkt hebben, goed beheerd worden. Dat zag ik ook als mijn taak.

Gezien mijn leeftijd vind ik het nu echter hoog tijd dat de volgende generatie(s) taken en werkzaamheden binnen het bestuur over gaan nemen.  Bovendien speelt er in mijn geval mee, dat ik de hele administratie nog steeds handmatig verwerk;  wat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Met behulp van computer, mobiele telefoon etc. kan dat allemaal veel efficiënter en doelmatiger.

Ik hoop dat een van onze leden er een uitdaging in ziet om daar aan te gaan werken. Ik ben er van overtuigd dat dat ook in het belang van onze mooie vereniging zal zijn!